Site Overlay

Tự động chuyển HTTP sang HTTPS

Nếu bạn có chứng nhận bảo mật (SSL) trên trang web bạn có thể tự động chuyển hướng truy cập từ HTTP đến HTTPS

Linux & cPanel

Tài khoản dùng trên Linux sử dụng file .htaccess  để xử lý chuyển hướng.

Vào quản lý file trên host cài đặt hiển thị tập tin bị ẩn tìm đến file .htaccess. Nếu chưa có sẵn bạn cần tạo ra một tập tin .htaccess

Chèn đoạn mã bên dưới vào

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Bỏ dòng RewriteEngine On nếu trong tập tin .htaccess đã có sẵn để tránh trùng lập

Windows & Plesk

Tài khoản dùng trên Windows sử dụng file web.config để xử lý chuyển hướng.

Nếu bạn cần để tạo ra một tập tin web.config , bạn có thể sử dụng trình quản lý file bảng điều khiển.

Sử dụng đoạn mã sau chèn vào web.config để tự động chuyển hướng truy cập đến HTTPS của trang web.

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
    <rules>
	<rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true"> 
	<match url="(.*)" /> 
	<conditions> 
		<add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
	</conditions> 
	<action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
</rule>   
    </rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

 

(Visited 168 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *