Site Overlay

DWG TrueView là phẩn mềm cho phép người dùng xem dữ liệu dạng dwg xem nội dung, thay đổi chất lượng. DWG đề cập đến cả môi trường công nghệ và các tệp .dwg, định dạng tệp gốc cho phần mềm AutoCAD® của Autodesk.

Tính năng, đặc điểm:

  • Xem tập tin DWG.
  • Chuyển đổi phiên bản tệp DWG.
  • Đánh dấu các tệp (khi bạn thêm Đánh giá thiết kế miễn phí).
  • Xem tập tin 2D
  • Xem tệp 3D
  • Chuyển đổi phiên bản .dwg

Tệp được hỗ trợ:

  • DXF
  • DWG

Download DWG TrueView 2019

(Visited 50 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *