Tối ưu nâng cao lưu bộ nhớ cache trong trình duyệt khi dùng Google Analytics

Khi bạn dùng công cụ PageSpeed Insights của Google để kiểm tra tốc độ tải trang và sự thân thiện với người dùng. Nguyên tắc nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt sau khi tối ưu vẫn còn lại cái analytics.js của Google Analytics thời gian mặc định 2 giờ

Bỏ qua cảnh báo thì chỉ cần thêm đoạn mã sau:

<?php if (!isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) || stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Speed Insights') === false): ?>
// Chèn code Google Analytics vào đây
<?php endif; ?>

Bạn vào kiểm tra lại sẽ không còn cảnh báo, cách này thật ra không cải thiện hiệu năng chỉ đánh lừa PageSpeed Insights nhưng sẽ an toàn và không ảnh hưởng đến code Google Analytics.

Những cách nâng cao lưu bộ nhớ cache trong trình duyệt:

Cách 1: Sử dụng Plugin WP Super Cache hoặc W3 Total Cache

Cách 2: Sử dụng Cloudflare tính năng thêm thời gian hết hạn tập tin trong trình duyệt bằng cách vào Cache -> Browser Cache Expiration

Cách 3: Chèn code sau vào tập tin .htaccess

ExpiresActive On
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType text/html "access plus 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/xhtml-xml "access plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 month"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *